Bénye: +36-29/434-125
Bénye-Káva Általános Iskola
Káva: +36-29/432-933

BEIRATKOZÁS a 2019/2020. tanévre

◂ Vissza

Kedves Szülők!

A 2019/2020-as tanévre történő általános iskolai beiratkozáshoz az alábbi tájékoztatást szeretnénk adni Önöknek:

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2019. április 11. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra
2019. április 12. (péntek) 8:00 – 18:00 óra


A beiratkozás lehetséges módjai:

A törvényes képviselők kétféle módon írathatják be gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan.

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:
A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait.

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval összekapcsolva:
Az elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot (KRÉTA azonosítóval, amennyiben van /regisztráció után, amennyiben nincs KRÉTA azonosítója.
Az e-Ügyintézés felületen ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozásához szükséges adatait a rendszer által kínált úrlapon. Ezekhez az adatokhoz az érintett intézmény is hozzáfér 2019. április 4-étől, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére.

Fontos! Az e-Ügyintézés felületen a jelentkezési lehetőség legkésőbbi határideje, a személyes megjelenéssel összhangban, 2019. április 12. (péntek) 12 óra.

A határidőt követő jelentkezéseket a még aznapi személyes megjelenés függvényében az általános iskola saját hatáskörben kezelheti.
A beiratkozás során az intézmény dolgozói folyamatosan rögzítik a KRÉTA rendszerben a gyermekek beiratkozásához szükséges adatokat, illetve e-Ügyintézés folyamata esetén az igazolványok alapján ellenőrzik a beküldött adatok helyességét, szükség esetén korrigálják az adatokat.

FONTOS

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választotta – minden szülőnek/törvényes képviselőnek SZEMÉLYESEN MEG KELL JELENNIE AZ ISKOLÁBAN, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat be kell mutatnia, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát le kell adnia.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok és nyilatkozatok:
o A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (ennek hiányában: születési anyakönyvi kivonat).
o A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
o A gyermek TAJ kártyája
o Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolások:
    – eredeti óvodai szakvélemény (az iskolában le kell adni)
    – iskolaérettségi orvosi igazolás (gyermekorvostól – az iskolában le kell adni)
    – járási szakértői bizottság szakértői véleménye
    – sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság Szakértői véleménye
o Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
o Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
o Nyilatkozat az Etika/Hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozóan

FONTOS! A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A beiratkozást követően az intézményvezetők meghozzák a tanulók felvételével kapcsolatos döntésüket:
– a gyermek felvételéről szóló írásbeli döntést,
– a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot,
melyeket 2019. április utolsó napjáig írásban meg kell küldeni (postára kell adni) az érintett szülők részére.

További fontos tudnivalók:

1. A felvétel elutasítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 37. § (2) bekezdése alapján érdeksérelemre, illetve jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással nyújthat be (jogorvoslatra irányuló) kérelmet a járási hivatal közleményében, hirdetményében meghatározott határidőig.

A kérelmet az intézménynél kell benyújtani. Az intézményvezető jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelmet javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt megküldi a fenntartó részére, aki a kérelmet elutasíthatja, a döntést
a) megváltoztathatja, vagy
b) megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

2. Az intézményvezető a járási hivatalnak jelzi, ha nem íratták be intézményébe a felvételi körzetében élő tanköteles tanulót, és arról is értesítést küld, ha körzeten kívüli gyermeket vett fel.

◂ Vissza
Copyright© Lőrincz Tímea 2018-2019. Minden jog fenntartva.